Izmērs 60x 12 cm

Max svars 90kg

EAN 8595096938112